-

Link-uri utile

Meteo

Exchange

Anunturi-Informatii
PROIECT PARTENERIAT PENTRU COMUNITATE

Anexa nr. 1

SCRISOARE DE INTENTIE

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman ce urmează a fi depus de către UAT ______________

 

În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, in vederea depunerii si implementării proiectului finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 , Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 completata 2016, „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome”Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a),Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Obiectiv specific 4.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele comunități în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate,

________________ (denumirea organizaţiei) își exprimă intenţia de a participa ca partener  alături de organizaţia dumneavoastră.

Precizăm că ___________________________(denumirea organizaţiei) se încadrează în categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru Cererea de propuneri menționate mai sus.

De asemenea organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităţilor unui proiect din POCU.

Detalii conform Anunțului de Selecție Parteneri: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizaţia noastră poate deveni partener în cadrul prezentului proiect.

Data,                                                                           Reprezentant legal,

 

                                                                                      Nume şi prenume,

                                                                                      __________________

                                                                                     Semnătura şi ştampila

 

 Anexa nr. 2

 

 

 

 

FIŞA PARTENERULUI

Denumire organizaţie

 

Acronim

 

Cod de înregistrare fiscală

 

Număr de înregistrare în Registrul Comerţului

 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

 

Anul înfiinţării

 

Date de contact

(adresă, tel., fax, e-mail)

 

 

Persoana de contact

(nume, poziţia în organizaţie)

 

 

Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

Vă rugăm să descrieţi dacă în obiectul de activitate al organizaţiei se regăsește prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu activitatea/ activităţile la care doriţi să fiţi partener

Experienta relevantă a partenerului pentru domeniul proiectului

Descrieţi experienţa privind implementarea unor proiecte relevante pentru prezenta Cerere de Proiecte. Faceţi referire la scurtă descriere a proiectelor, buget, an obţinere finanţare

si/sau 

Descrieti experienţa în domeniul activitatii/activităţilor cadru a prezentului proiect.

Activitatea /activităţile cadru din cadrul proiectului în care doriţi să vă implicaţi

Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a organizaţiei dumneavoastră în elaborarea şi implementarea proiectului.

Resurse umane

Se va trece nr. total de angajaţi, din care personalul relevant pentru implementarea activităţilor în care  ofertantul dorește să se implice si pe care le-a menţionat mai sus.

Anul 2012

 

Număr mediu de angajaţi

 

Cifra de afaceri

 

Profitul net al exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Anul 2013

 

Număr mediu de angajaţi

 

Cifra de afaceri

 

Profitul net al exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Anul 2014

 

Număr mediu de angajaţi

 

Cifra de afaceri

 

Profitul net al exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Anul 2015(daca este disponibil)/ va deveni obligatoriu daca termenul de depunere a bilantului/balantei la 2015 va fi valabil in perioada depunerii cererii de finantare sau daca aceste documente vor fi solicitate de catre finantator

 

Număr mediu de angajaţi

 

Cifra de afaceri

 

Profitul net al exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile derulate / coordonate / administrate în ultimii 5 ani. Pentru fiecare proiect relevant, completați câte un tabel după modelul de mai jos:

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

 

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)

 

Beneficiar proiect

 

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener)

 

Obiectivul proiectului

 

Stadiul implementării proiectului

Implementat sau în curs de implementare

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

 

Valoarea totală a proiectului

 

Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

 

Numele instituţiei finanţatoare

 

Valoarea angajată (cheltuită) în proiect

 

Experienţa în domeniul activitatii/activităţilor cadru a prezentului proiect

Pentru fiecare activitate desfasurata, completați câte un tabel după modelul de mai jos:

Numar si data contract de servicii

 

Durata contractului de servicii

 

Beneficiar contract servicii

 

Obiectul contractului

 

Activitatea /activităţile cadru a prezentului proiect desfasurata in cadrul contractului de servicii

Va rugam sa detaliati activitatea desfasurata

Perioada de desfasurare a activitatii

 

Notă:

Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.

 

Data,                                                                                            Reprezentant legal,

                                                                                                       Nume şi prenume,

                                                                                                    __________________

                                                                                                    Semnătura şi ştampila

  

 Anexa nr. 3

 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANTILOR

Participant: ___________________

Criteriu calificare

DA

NU

I. Conformitatea documentelor

 

 

Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunt de selecţie

 

 

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul UAT Halaucesti, ______________________

 

 

Documentele date ca model sunt integral și corect completate

 

 

II. Capacitatea participantului de a furniza servicii corespunzător activităţilor proiectului

 

 

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu activitatea/activităţile la care doreşte să fie partener

 

 

Are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă si/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.

 

 

Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din proiect

 

 

III. Conduita ofertantului

 

 

Nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 2.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale

 

 

 

Notă: Oferatantul se consideră calificat numai in cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica “DA”

Comisia de evaluare:

……………………………….

……………………………….

……………………………….

 Anexa nr. 4

GRILA EVALUARE ETAPA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR

Participant: _____________________

Nr.

crt.

Criterii de evaluare

Punctaj

maxim

Punctaj participant

1.

Capacitatea operaţională și financiară

50

 

1.1

Resurse umane

30

 

 

Numarul de experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experţi cu studii superioare).

·         2 experţi – 5 puncte

·         3 experţi –10 puncte

·         Mai mult de 3 experţi –15 puncte

15

 

 

Evaluarea calitativă a experienţei din CV(1)

·         Nivel scăzut (experienţă de până la un 3 ani) – 5 puncte

·         Nivel mediu (experienţă cuprinsă între 3 și 5 ani) – 10 puncte

·         Nivel înalt (experienţă mai mare de 5 ani) – 15 puncte

15

 

1.2

Situaţia financiară (suma veniturilor pe ultimii 3 ani 2012-2013-2014 sau 2013-2014-2015)

20

 

 

·         până la 10.000 euro - 5 puncte

·         între 10.000 si 50.000 euro - 10 puncte

·         peste 50.000 euro sau  institutie/autoritate publica - 20 puncte

20

 

2.

Capacitatea profesională

30

 

2.1

Dovada implementării ca lider de proiect sau partener a unor proiecte POSDRU sau furnizarea de servicii de natura celor ce vor fi furnizate in proiect, in cadrul altor proiecte POSDRU

15

 

·         1 proiect – 5 puncte

·         2-3 proiecte – 10 puncte

·         Mai mult de 3 proiecte – 15 puncte

2.2

Dovada experienţei de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului sau implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila

15

 

·         Intre 6 luni si 1 an  sau 1 proiect – 5 puncte

·         Intre 1 si 3 ani sau 2-3proiecte– 10 puncte

·         Mai mult de 3 ani sau mai mult de 3 proiecte– 15 puncte

3

Contribuţia partenerului la activităţile proiectului

20

 

3.1

Numărul de activităţi principale in afara de management, achizitii, diseminare, în care partenerul dorește să se implice

20

 

·         2 activitati – 0 puncte

·         3 activităţi – 10 puncte

·         Mai mult de 3 activităţi – 20 puncte

 

TOTAL

100

 

 

(1) Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, Punctajul maxim fiind media aritmetică a punctajelor experţilor prezentaţi în ofertă.

 

Comisia de evaluare:

……………………………….

……………………………….

……………………………….

 

 Nr. _________________

Aprob,

                                                                                                        Primar  ____________

METODOLOGIE SELECŢIE PARTENERI POCU

 

 

 

Art. 1 Cadru general

1.1 In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările si completările ulterioare, aprobata cu modificări prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,

                    UAT Halaucesti, judeţul Iasi, cu sediul în comuna Halaucesti, judeţul Iasi, aprobă metodologia de selecţie pentru stabilirea unor parteneriate cu entitati de drept privat, in vederea depunerii si implementării proiectului “Parteneriat pentru comunitate” finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 , Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 completata 2016, „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate”Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a),Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Obiectiv specific 4.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate prin implementarea de măsuri integrate

 1.2 În aplicarea metodologiei de selecţie a partenerilor privaţi se vor respecta şi prevederile cuprinse in PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  (POCU), Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015, Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Art. 2 Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, , Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome” cu modificarile ulterioare din 2016, Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”

Art. 3 Condiţii de eligibilitate:

3.1 Condiţii generale de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul partener privat :

a.     Sa facă parte dintre categoriile de beneficiari (parteneri) eligibili in cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice, DMI 4.2.

b.     Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor prevăzute in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale

3.2 Condiţii specifice de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul partener privat sunt cele din grila de evaluare (anexa 4). Organizatia care are zero la cel putin un criteriu din grila de evaluare va fi automat descalificata. Astfel criteriile specific minimale sunt:

1.     Sa probeze experienta ca solicitant/partener/subcontractant in implementarea a minim 1 proiect finanat din fonduri europene in cadrul POSDRU

2.     Sa prezinte minim doua CV-uri relevante ale expertilor, in domeniile cheie in care vor fi implicati in proiect. 

3. Sa participle in implementare la cel putin doua activitati in afara celor de management, achizitii si diseminare.

Art. 4 Modul de depunere a propunerilor de parteneriat:

4.1  Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune la sediul Primăriei Halaucesti, judetul Iasi, în comuna Halaucesti, judetul Iasi, Serviciul Registratura, pana pe data de 14.09.2016, ora 10, urmatoarele documente:

a.     Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POCU pe DMI 4.2- anexa 1

b.     Fisa Partenerului completata (conform cerintelor POCU de depunere a proiectelor in sistemul electronic)-anexa 2.

c.     Copie dupa statutul organizatiei, CUI, Hotararea judecatoreasca de infiintare, sau extras din Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor.

d.    CV-urile a minim 2 experti cheie care vor fi implicati in proiect.

Art. 5 Modul de selecţie a partenerilor

5.1   Înfiinţarea comisiei de evaluare:

Prin Dispoziţia Primarului  va fi înfiinţata o comisie de evaluare a propunerilor de parteneriat, formata din 3 persoane, care va avea următoarele atribuţii

•      asigură procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potenţialii parteneri  privaţi, cu respectarea normelor legale în vigoare aplicabile domeniului şi cu cele ale prezentei metodologii;

•      analizează eligibilitatea si conformitatea dosarelor individuale de participare;

•      evaluează calitativ conţinutul dosarelor individuale de participare;

•      comunică participanţilor rezultatele finale ale evaluării dosarelor individuale, în termen de trei zile lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor;

•      întocmeşte procesul verbal al concursului de selecţie a dosarelor individuale de participare. 

5.2   Evaluarea dosarelor de participare

Dosarele de participare vor fi punctate astfel:

Condiţii generale de eligibilitate: anexa 3 (criteriu eliminatoriu admis/respins)

Conditii specifice de eligibilitate: anexa 4 (total 100 puncte)

5.3 Anunţarea şi publicarea rezultatelor

 

Lista finala a partenerilor selectaţi va fi publicata pe siteul primăriei __________.

 

Intocmit,

Inspector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr._________________

 

PROCES VERBAL DE EVALUARE

a dosarelor individuale de participare.

 

Încheiat astăzi ____________ la sediul Primăriei Halaucesti, cu ocazia verificării intenţiilor depuse in vederea încheierii unor parteneriate cu entităţi de drept privat, in cadrul unor proiecte finanţate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 , Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate”Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a),Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Obiectiv specific 4.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate

Comisia de evaluare numita prin Dispoziţia Primarului nr. _______________ compusa din:

-      ____________________ - Inspector Compartiment Programe, Dezvoltare Locala si Achiziţii Publice

-      ____________________ – Inspector Compartiment Juridic

-      ____________________  - Inspector Compartiment Buget, Finanţe, Contabilitate

a procedat astăzi _______________la sediul UAT la deschiderea intenţiilor depuse, constatând următoarele:

Au fost depuse ………………….. cereri, de către _________________, conform adresei lor înregistrata la instituţia noastră cu nr. _______, …………………..(se adauga solicitantii)

Documentele de eligibilitate depuse de cele doua entităţi private  îndeplinesc criteriile prevăzute in metodologia stabilita, după cum urmează:

1. Condiţii generale de eligibilitate: _________________

2. Condiţii specifice de eligibilitate: (total ___________)

 

Întrucât punctajul realizat este de _________ puncte(maxim) propunem __________-si __________________ ca sa devina parteneri in cadrul proiectului “Parteneriat pentru comunitate”, care va fi  depus de UAT Halaucesti- pentru finanţare prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI):4.2

 

COMISIA DE EVALUARE

 
SEDINTA CONSILIU
 
ANUNT
 
ANUNT!
 

Sondaj

Aveti incredere in primarul ales de dvs?
 
Comuna Halaucesti este una dintre comunele judetului in care,, se vad'' fondurile europene?
 

De ultima ora...

2009 Copyright Primaria Halaucesti | Designed by Smart Web Design